ILOA JA OIVALLUKSIA!

KIRJAN ESITTELY

Viime aikoina suomalaista varhaiskasvatusta on uudistettu voimakkaasti. Näiden uudistusten myötä käytännön varhaiskasvatustyön haasteeksi on kohonnut pedagogisen toiminnan arviointi ja sen systemaattinen kehittäminen. Nämä haasteet johtuvat näkökulman muutoksesta, sillä perinteisesti varhaiskasvatuksessa on totuttu arvioimaan lasta pedagogiikan sijaan. Nyt arvioinnissa keskitytään nimenomaan pedagogiseen toimintaan. Näiden käytäntöjen nivelvaiheessa varhaiskasvatuksen toimijat kaipaavat konkreettista tukea ja ohjausta.

Iloa ja oivalluksia! Pedagogiikan arvioiminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa -kirja vastaa käytännön varhaiskasvatustyössä kohdattuihin haasteisiin. Se tarjoaa runsaasti erilaisia ja suoraan käytännön työhön sovellettavia menetelmiä pedagogisen toiminnan arvioimiseen lapsiryhmässä. Laadukkaan pedagogiikan edellytyksenä on varhaiskasvattajien vuorovaikutustaidot ja heidän kykynsä reflektoida omaa toimintaansa. Tämän takia kirjassa syvennytään myös varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen kasvun tukemiseen sekä yksittäisen työntekijän, että koko tiimin tasolla.

Kirja perustuu KT Liisa Ahosen (Kasvusto) ja KT Piia Roosin (Piia Roos Oy) toteuttamaan Iloa ja oivalluksianimiseen kehittämisprojektiin. Projektin aikana kehiteltiin käytännönläheisiä menetelmiä varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen Vasun hengen mukaisesti. Pedagogisen toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen taustalla tulee aina olla selkeä tavoite. Pedagogisen arvioinnin tavoitteiden ymmärtäminen on onnistuneen arviointiprosessin edellytys.

Kaikilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on velvollisuus sitoutua oman pedagogisen toimintansa tietoiseen arvioimisen ja kehittämiseen. Sen sijaan, että tämä prosessi koetaan kuormittavana työtaakkana, se tulee nähdä mahdollisuutena tehdä työtä näkyväksi. Samalla jokainen voi havaita pienet ja arkisiltakin tuntuvat, mutta onnistumisen kannalta oleelliset oivallukset. Niiden pohjalta rakentuu työn tekemisen ilo, joka välittyy suoraan lapsiin. Sitähän varhaiskasvatustyö parhaimmillaan on – iloa ja oivalluksia!