ILOA JA OIVALLUKSIA!

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO 8
NÄKÖKULMIA VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGIIKKAAN 13
Mitä pedagogiikka on? 14
Arvot ja uskomukset pedagogiikan taustalla 18
Laumapedagogiikasta kohti osallisuutta 21
Pienten lasten osallisuus 26
LAPSI PEDAGOGIIKAN YTIMESSÄ 29
Millainen on lapsi? 29
Kasvatuksen päämäärä 33
OPPIMISEN ILO 37
Oppiminen kumpuaa innostuksesta 37
Kohtuulliset odotukset oppimisen taustalla 40
Joustava ryhmittely tukee lasten oppimista 45
ARVIOINNIN SUUNNITELMALLISUUS JA TAVOITTEELLISUUS 50
Vasuperusteisuus arvioinnin pohjana 50
Lapsikohtainen toiminnan suunnittelu ja arviointi 54
Lapsiryhmän toiminnan suunnittelu ja arviointi 58
Yksikkötason suunnittelu ja arviointi 60
Suunnittelun ja arvioinnin prosessi 63
VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖN KOKONAISUUS 69
Pedagogisen toiminnan kehittäminen 70
Minä varhaiskasvattajana -ammatillisen kasvun reflektointi 93
Yhdessä enemmän -tiimityön kehittäminen 111
PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 141
Iloa ja oivalluksia! -projektin kuvaus 141
Projektiin osallistuneiden tiimien kehityskaaret 146
Lilliputit 146
Maahiset 168
Hippiäiset 173
Menninkäiset 194
LOPUKSI 212
Lähteet ja lisälukemista 218